นายประจวบ อินทรโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายชิตชัย ไชยรัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสุกัญญา  อังก์สิริทรัพย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายทศพล เปรี่ยมพิมาย
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

Share Button