HDMS01

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์โรงเรียนทวีธาภิเศก

               ด้วยโรงเรียนทวีธาภิเศกได้สร้างตึกอนุสรณ์ 100 ปีขึ้น และได้ใช้ห้องชั้นที่ 2 ของตึกดังกล่าวจัดเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ใหม่แทนห้องเก่าซึ่งคับแคบ โดยผู้เขียนได้ออก แบบห้องดังกล่าวให้และจัดแบ่งบริเวณส่วนหนึ่งของห้องเป็นที่จัดแสดงวัตถุสิ่งของ ที่จัดสร้างขึ้นเป็นที่ระลึก ร่วมเฉลิมฉลองในงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลปัจจุบัน ทั้งที่เป็นของภาคเอกชนและภาครัฐบาลจัดสร้างขึ้นเท่าที่สามารถจะรวบรวมหามาได้ ด้วยจะให้เป็นที่ระลึกว่า ตึกอนุสนณ์ 100 ปี ทวีธาภิเศก นี้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับปีกาญจนาภิเษก ซึ่งถือว่าเป็นปีที่สิริมงคลยิ่งสำหรับชาวไทยทั้วทั้งประเทศ

มุมมองต่างๆในพิพิธภัณฑ์โรงเรียนทวีธาภิเศก

MS (2)

มุมมองจากด้านหน้าทางขึ้นพิพิธ์ภัณฑ์โรงเรียนทวีธาภิเศก

MS (3)

มุมมองจากด้านหน้า ชั้น 2 ของพิพิธภัณฑ์โรงเรียนทวีธาภิเศก

MS (4)

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

MS (5)

บรรยกาศภายในชั้น 2 มีการจัดแสดงสิ่งของที่พระองค์พระปิยะ และ ศิษย์เก่า พระราชทาน/มอบ
ให้แก่พิพิธภัณฑ์โรงเรียนทีธาภิเศก

MS (6)

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

MS (8)

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนทวีธาภิเศก

MS (9)

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนทวีธาภิเศก
MS (10)

แบบจำลองเรือสมัยโบราณ

MS (11)

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนทวีธาภิเศก

MS (12)

รางวัลเกียรติยศ และ ของที่ลึกลึกในงานวันสถาปนาโรงเรียนทวีธาภิเศก

MS (13)

โต๊ะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งเป็นโต๊ะที่พระองค์เคยประทับทำงาน

MS (20)

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ นาฬิกามีตราพระเกี้ยวเป็นของพระราชทานจากองค์พระปิยะ

MS (21)

พานพุ่มสักการะและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Share Button