กลุ่มบริหารทั่วไป

อาคารหอประชุมพลเอกสุจินดา ฯ ชั้น 1

  • งานธุรการ
  • งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
  • งานสัมพันธ์ชุมชน
  • งานโภชนาการ
  • งานอนามัยโรงเรียน /งานประกันอุบัติเหตุ
  • งานสวัสดิการ
  • งานโสตทัศน-ศึกษา
  • 11. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Share Button