ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ขุนอุปการศิลปะเศรฐ พ.ศ. 2441 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2450
2 นายพร้อม 21 มิถุนายน พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2454
3 พระบรรเจิดวิชาชาญ (นายชม บุณยาคม ป.ม.) พ.ศ. 2454 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454
4 ขุนดรุณวิทย์วรเสษฐ (นายยง ศิลปคุปต์) 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2459
5 ขุนวิสิษฐ์ดรุณกาล (นายบุบผา พลายสุต) 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 – มิถุนายน พ.ศ. 2492
6 นายวรสิทธิ์ อินทาปัจ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 – 30 กันยายน พ.ศ. 2508
7 นายเรวัต ชื่นสำราญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
8 นายสำเริง นิลประดิษฐ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – 30 กันยายน พ.ศ. 2522
9 นายจงกล เมธาจารย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
10 นายสุชาติ ไชยมะโน 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2531
11 นายสำราญ รัตนวิทย์ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 30 กันยายน พ.ศ. 2532
12 นายกนก จันทร์ขจร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 – 30 กันยายน พ.ศ. 2538
13 นายประสาร อุตมางคบวร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 30 กันยายน พ.ศ. 2541
14 นายสุธน จุลโมกข์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544
15 นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
16 นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551
17 นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
18 นายสมเกียรติ เจริญฉิม 26 มกราคม พ.ศ. 2554 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
19  นายชัยอนันต์ แก่นดี          23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 7 พฤศจิกายน 2557
20 นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 27 ตุลาคม 2559
21 นายณรงค์ คงสมปราชญ์ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 – 22 พฤศจิกายน 2562
22  นายประจวบ อินทรโชติ 22 พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบัน

 

Share Button