กลุ่มบริหารงบประมาณ

อาคาร 2 ห้อง 236

 • งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 • งานบริหารการเงิน
 • งานบริหารบัญชี
 • งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานการเงินสวัสดิการ
 • งานจัดระบบบริหารและวิจัยพัฒนาองค์กร
 • งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 • งานวิเคราะห์และจัดทำแผนของโรงเรียน
 • งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ
 • งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
 • งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 • งานจัดระบบการควบคุม ภายในหน่วยงาน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Share Button