กลุ่มบริหารงานบุคคล

อาคารหอประชุมพลเอกสุจินดาฯ ชั้น 1

 • งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
 • งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้ายลาและการออกจากราชการ
 • งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
 • งานสรุปวันขาด-ลา-มาสาย
 • งานวินัยและการรักษาวินัย
 • งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
 • และสภานักเรียน
 • งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
 • งานส่งเสริมประชาธิปไตย
 • งานระดับชั้น และครูที่ปรึกษา
 • งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข
 • งานวินัยและความประพฤตินักเรียน
 • งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา และผู้ปกครองเครือข่าย
 • งานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิ-ภาพนักเรียน
 • งานกิจกรรมวันสำคัญ
 • งานกิจกรรมหน้าเสาธง
 • งานวิทยุสื่อสาร
 • งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Share Button