ดร.นิพา ตรีเสถียรไพศาล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ

 • งานบริหารกลุ่มสาระการ เรียนรู้
 • งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 • งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้
 • งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 • งานนิเทศการศึกษา
 • งานแนะแนวการศึกษา
 • งานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัวชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
 • งานส่งเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
 • งานการรับนักเรียน
 •  งานทะเบียนนักเรียนและจัดทำสำมะโนนักเรียน
 • งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 • งานห้องสมุดโรงเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ
 • เป็นเลิศ
 • งานสารสนเทศ
 • งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

 • กลุ่มบริหารวิชาการ อาคารหอประชุมพลเอกสุจินดาฯ ชั้น 1
 • 02-4650114