รายชื่อครูที่ปรึกษาชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1 ครูสุพจน์
ครูกิติกร
ครูพชร
ครูจตุรภรณ์
ครูเพชรรัตน์
ครูสุชัญญา
ครูประวีณา
ครูสรีวัน
ครูลัดดาวัลย์
ครูสุนันทา
ครูรัตน์ชนัญญา
2 ครูธาริดา
ครูอนุสิษฐ์
ครูประภัสสร
ครูกฤษณา
ครูกัญญาณัช
ครูแก้วเตมีย์
ครูเขมณัฏฐ์
ครูสุธาสินี
ครูพรพิมล
ครูจิราภา
ครูสุทธิลักษณ์
ครูจุฑารัตน์
3 ครูบุปผา
ครูภิญณ์นารา
ครูมณีกานต์
ครูยุทธนา
ครูกรัญยศ
ครูสุพรรณี
ครูรจนา
ครูธีรดา
ครูฉัฐมดี
ครูลดาวรรณ
ครูกาญจนา
ครูนครินทร์
4 ครูสุภรณ์
ครูมนต์สันต์
ครูสุประดิษฐ
ครูอาลิดา
ครูกนกศรี
ครูชานนท์
ครูณัฐฐิกานต์
ครูสุกัญญา
ครูสุธาทิพย์
ครูนิตยา
ครูจิราวรรณ
5 ครูมิ่ง
ครูเพ็ญพักตร
ครูทิพย์พาพร
ครูพิสุทธิ์ศิลป์
ครูณพล
ครูชุติมา
ครูภากร ครูอุทัยวรรณ
ครูอนุชิต
ครูเมทิกา
ครูนพรัตน์
6 ครูปัญญา
ครูวิมวรา
ครูไวรุต
ครูดวงดาว
ครูณภัทร
ครูวิภู
ครูประยูร
ครูปทุมวรรณ
ครูปราศรัย
ครูชรินทร์รัตน์
ครูประนอม
ครูพิพากษา
7 ครูสุวรรณา
ครูสุนทรี
ครูพงศ์พัชรา
ครูปวรวรรณ
ครูอมรรัตน์ (ป)
ครูมนต์วลี
ครูณปภาพร
ครูปุณวรรณ
ครูทรงพล
ครูก้องหล้า
ครูไพศิษฐ์
ครูพีราพร
8 ครูเยาวลักษณ์
ครูจักรกริช
ครูอัครพร
ครูพนธกร
ครูจิรศักดิ์
ครูอเนชพันธ์
ครูสกาวรัตน์
ครูอดิพล
ครูจตุรงค์
ครูเนวิน
ครูเบ็ญจวรรณ
ครูอมรรัตน์(พ)
9 ครูศิรินญา 
ครูชมพูนุช
ครูภานุวัฒน์
ครูสกล
ครูวาสนา ครูธนัญญาณ์
ครูอมรรัตน์ (อ)
ครูสุภวัช
ครูรักษ์พร
ครูทศพล
ครูภัทรภร
10 ครูอมรรัตน์(ช)
ครูเกียรติศักดิ์
ครูทีปกร
ครูเทพชา
ครูพงศ์
ครูชมพูนุท
ครูโสภิตา
ครูวัชวิราภรณ์
ครูยุพยงฐ์
11 ครูรำไพ
ครูทิพย์สุดา
 –  –  ครูเสาวณี
ครูสุปราณี
 –  –
12 ครูปภาดา
ครูจิราภรณ์
 –  – ครูสุรสิงห์
ครูธัญลักษณ์
 –  –

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค.2561
(063/2561)

Share Button