ชื่อ – สกุล : นายประจวบ  อินทรโชติ                                                                  
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันที่ 19 ธันวาคม 2517                                                                                           
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
   
ประวัติการศึกษา : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกฟิสิกส์  จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ. 2539
  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.  2545                                                                                                                         
  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      พ.ศ. 2553                                                                                                                         
ประวัติการรับราชการ : 1.บรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2540 – 2543                                                                                               
  2. ตำแหน่งข้าราชการครู โรงเรียนหนองบัววิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2543 – 2551 
  3. ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2551 – 2553                                                                                                    
  4. ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  พ.ศ. 2553 – 2554                                                                                                      
  5. ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  พ.ศ. 2554 – 2559                                                                                             
  6. ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พ.ศ. 2559 – 2562
  – พ.ศ.2562- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก (กรุงเทพมหานคร)
   
   
 

ผลงานโดยย่อ                                                                                                                             

1. ปี 2552 เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมภายใต้โครงการเมืองไทยคนดีประจำปีพุทธศักราช 2552 จากกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม                                            

2. ปี 2554 รางวัลปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครองดีเด่นของสหวิทยาเขตเสรีไทย ปีการศึกษา 2554 จากสหวิทยาเขตเสรีไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2                                                                    

3. ปี 2555 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา                                                                               

4. ปี 2558 รางวัล  บุคลากรดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย                                                                   

5. ปี 2558 รางวัล “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย”                                                                                                                           

6. ปี 2561 รางวัล “อุปนายกสมาคมผู้ปกครอง และครูดีเด่น” ประจำปี 2561 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

7. ปี 2561 รางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกสค.)

 

ผลงานสถานศึกษาขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ                                                                                                                      

  1. ปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปี 2560
  2. ปี 2561 รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม รางวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงาน “ตู้เย็นไร้ปลั้ก” จากคุรุสภา ประจำปี 2561
  3. ปี 2562 รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากคุรุสภา ประจำปี 2562
Share Button