• วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

วิสัยทัศน์   โรงเรียนทวีธาภิเศกมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสุภาพบุรุษ มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ 

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ
  3. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ดี และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามกฎระเบียบต่างๆที่ได้บัญญัติไว้
  5. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล
  6. เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมในการพัฒนาการศึกษา
  7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามกฎกระทรวง
  8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนด
  9. ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ท้องถิ่น ให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย

 

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
2.ครูมีคุณลักษณะที่ดี และมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
3.ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
6.สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็ง
7.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งมีคุณภาพ
8.ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีและมีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษทวีธา”
9.ผู้เรียนรักความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นไทย

Share Button