โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเริ่มใช้หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลในปีการศึกษา 2553

 

  

cur

Share Button