ขอบข่ายงานทะเบียน

1. งานรับนักเรียนใหม่ การมอบตัว/การตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว
2. งานทะเบียนประวัติของนักเรียน
3. งานจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
4. งานสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและจำนวนนักเรียน
5. งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วและที่กำลังศึกษา
6. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด
7. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอื่นประสานมา
8. จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)และลำดับผลการเรียน(Pr)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
9. จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
10. ตรวจสอบโปรแกรมการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา
11. ประสานการประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
12. งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน
13. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย

 

ขอบข่ายงานวัดผล

1. งานการดูแลและตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลรายวิชาต่างๆ
2. งานการวัดผลระหว่างภาค และปลายภาค
3. งานลงทะเบียนการสอบซ่อม
4. งานการลงทะเบียนเรียนซ้ำ
5. งานตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียน
6. งานตรวจสอบและติดตามการมาเรียนของนักเรียน
7. งานลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักเรียน
8. งานบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
9. งานสถิติข้อมูลผลการเรียนงานวัดผล
10. งานผลิตข้อสอบวัดผลและประเมินผล
11. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย

 

การติดต่องานทะเบียนวัดผล 

1. เวลาติดต่องานทะเบียน         
 สำหรับนักเรียน          
พักระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       เวลา 11.00 – 11.50 น.          
พักระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   เวลา 11.50 – 12.40 น.          
เย็น หลังเลิกเรียน – 16.30 น.          
สำหรับผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไป          
เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. การขอเอกสารทางการศึกษา

2.1  นักเรียนปัจจุบัน                   
2.1.1  นักเรียนต้องเขียนคำร้องด้วยตนเองในใบคำร้อง 
2.1.2  กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง และชัดเจน
 2.1.3  คำร้องภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อและนามสกุลเขียนให้ตรงกับชื่อ – นามสกุล ใน Passport
 2.1.4  เอกสารที่ต้องติดรูป ใช้รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)                             
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน                             และเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกใบ                   
2.1.5  รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว 3 วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับวันหยุดราชการ
2.1.6  นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียนวัดผลทุกครั้ง
2.1.7  นักเรียนทุกคนควรวางแผนการขอเอกสารทุกประเภทไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน                            
 นักเรียนควรทำเรื่องขอเอกสารล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
 หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 1 ขอเอกสารภายในวันที่ 10 ตุลาคม                         
ภาคเรียนที่ 2 ขอเอกสารภายในวันที่ 31 มีนาคม

2.2  สำหรับศิษย์เก่า                  

2.2.1  เขียนคำร้องขอเอกสารที่ห้องทะเบียนวัดผล
2.2.2     ต้องแต่งกายสุภาพ
2.2.3     ถ้าต้องการขอเอกสารการจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้                                 

ศิษย์เก่าที่ใช้ ใบ รบ.                               

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม                               

  •  1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน                             
  • 2. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำมาแสดง                                 

โรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน 7 วันทำการ                              

 

  ศิษย์เก่าที่ใช้ ใบ ปพ.

      เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม                                                      
1. รูปถ่ายขนาด 3 X 4 จำนวน 2 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
      2. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำมาแสดง                                   
                       โรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน 7 วันทำการ

     2.2.4  ศิษย์เก่ามารับเอกสารได้ภายใน 7 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ
3. ระหว่างปิดภาคเรียน 

          3.1  นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่องานทะเบียนวัดผล
         3.2 นักเรียนชั้น ม.3 และม. 6 ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่องานทะเบียนวัดผล                 
                จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม หลังจากนั้นแต่งกายสุภาพ
—————————————————————–
ระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน

นักเรียนคนใดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียนได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล ของตนเอง บิดาหรือมารดา ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่งานทะเบียนวัดผล ห้องทะเบียนวัดผล โดยแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

1.1 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ได้แก้ไขข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เรียบร้อยแล้วพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. เมื่อยื่นคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหลักฐานแล้วคืนฉบับจริงให้ทั้งหมด

จึงจะถือว่าการยื่นคำร้องนั้นเสร็จสมบูรณ์

3. ในกรณีนักเรียน ม. 6 ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน

เนื่องจากโรงเรียนจะต้องส่งรายชื่อนักเรียนไปยังสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) เพื่อใช้ในการสอบ O-NET

คำชี้แจงสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

       

  การลาพัก

          1. ต้องมีหนังสือจากโครงการแจ้งทางโรงเรียน ว่านักเรียนสอบได้และเข้าร่วมโครงการ

          2. ต้องมีหนังสือขออนุญาตพักการเรียนจากโครงการ นักเรียนต้องนำหนังสือดังกล่าวส่งที่งานสารบรรณ

กลุ่มบริหารทั่วไปก่อนที่จะนำไปส่งที่สำนักงานผู้อำนวยการ

          3. นักเรียนต้องทำเรื่องขออนุญาตเข้าร่วมโครงการเป็นภาษาอังกฤษ

          4. ผู้ปกครองพร้อมทั้งนักเรียนต้องมาทำเรื่องขออนุญาตลาพักการเรียนที่ห้อง ทะเบียนวัดผล

          5. กรณีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ต้องทำเรื่องแจ้ง เพื่อขออนุญาตลาพักการเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) ด้วย

                     6. เมื่อนักเรียนทำเรื่องลาพักการเรียนเรียบร้อยแล้ว ต้องนำเอกสารไปแจ้งครูที่ปรึกษา 1 ฉบับ

และนำกลับมาคืนที่ห้องวัดผล 1 ฉบับ ก่อนที่นักเรียนจะหยุดเรียน

7. นักเรียนเก็บแบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ไว้ที่ห้องทะเบียนวัดผล

          8. ผู้ปกครองต้องแจ้งงานทะเบียนว่านักเรียนจะเรียนซํ้าชั้น หรือไม่ซํ้าชั้น

               หมายเหตุการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียนที่ลาพักการเรียนปีการศึกษาต่อไป 

                                 ให้มาลงทะเบียนเรียน ในวันที่ประชุมผู้ปกครองตามระดับชั้นของนักเรียนประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 

   การกลับเข้าเรียน

                        1. นักเรียนต้องนำหนังสือส่งตัวกลับเข้าเรียนจากโครงการมาแจ้งที่ห้องทะเบียนวัดผล ก่อนนำส่งสำนักงานผู้อำนวยการ

                        2. นักเรียนต้องมีเอกสาร เช่น ใบรายงานผลการเรียน หรือ Transcript ที่มีการ ลงนามของผู้ที่มีอำนาจจาก

                             โรงเรียนที่ไปเรียนต่อ มามอบให้ห้องทะเบียนวัดผลเพื่อเป็นหลักฐาน ในการเทียบโอนผลการเรียน

                        3. นักเรียนต้องนำหนังสือแจ้งการกลับเข้าเรียนจากงานทะเบียน ไปรายงานตัว ครูที่ปรึกษา 1 ฉบับ

และนำกลับมาคืนห้องวัดผล 1 ฉบับและนักเรียนต้องรายงานตัวกับครูผู้สอนวิชาต่างๆ ด้วยตนเอง

  การเทียบโอนผลการเรียน

                        1. ถ้านักเรียนเรียนซ้ำชั้นเดิม นักเรียนสามารถใช้คะแนน Formative I และ Summative เดิมได้

และสามารถกลับเข้าเรียนหลังการสอบ Summative เสร็จสิ้นแล้วได้ ถ้าจะสอบใหม่นักเรียน

ต้องยกเลิกคะแนน Formative I และ Summative เก่าทั้งหมด

                        2. ถ้านักเรียนโอนผลการเรียน 1 ปีการศึกษา เช่น นักเรียนไปขณะที่เรียนชั้น ม.5 และกลับมาปีการศึกษาต่อไป

นักเรียนสามารถเลื่อนชั้นเรียนขึ้น ม.6 ได้ แต่นักเรียน จะต้องมีใบรายงานผลการเรียน หรือ Transcript

จากต่างประเทศมาแสดงต่อนายทะเบียน จึงจะได้รับการพิจารณาเทียบโอน

                            ทั้งนี้ควรเป็นรายวิชา ที่สอดคล้องกับแผนการเรียนของ นักเรียนด้วย

              3. ในกรณีนักเรียนชั้น ม. 6 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน นักเรียนต้องกลับมา เรียนชั้น ม.6

โดยที่นักเรียนสามารถโอนผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ได้ 1 ภาคเรียน

และกลับมาเรียน ม. 6 ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วยว่านักเรียน

จะกลับมาเรียนในภาคเรียนใด การเทียบโอนผลการเรียน

จะดำเนินการให้เฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเท่านั้น

Share Button