ประมวลรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

วิชา รหัสวิชา
ภาษาเยอรมัน ย31202
ย32202
ย33202
ภาษาเวียดนาม ต22202
ภาษาจีน จ32207
จ23211
จ22202
จ32202
จ32204
จ31202
จ33212
จ21202
จ31204
ภาษาญี่ปุ่น ญ31202
ญ32202
ญ33202
ภาษาฝรั่งเศษ ฝ31202
ฝ32202
ฝ33202
ภาษามาลายู 21202
ภาษาอังกฤษ อ33101
อ23212
อ21102
อ32204
อ22212
อ32102
อ22102
อ31204
อ33204
อ23102
อ31102
อ21212
ภาษาอังกฤษ อ21202
อ22202
อ23202
อ31202
อ32202
อ33202
Share Button