ประมวลรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คลิกที่ รหัสวิชา เพื่อ Download

ระดับชั้น รหัสวิชา รายวิชา ห้อง ผู้สอน
ม.1 ง21101 การงานอาชีพ 1 (งานช่าง) 1-10 ครูปัญญา
ง21102 การงานอาชีพ 2 (งานธุรกิจ) 1-10 ครูธิดาพร
ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 1-10 ครูนครินทร์
ง21212 คอมพิวเตอร์ 2 1-8,10 ครูบุปผา
ม.2 ง22101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 1-10 ครูอาลิดา
ง22102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง) 1-10 ครูสุประดิษฐ
ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1-8,10 ครูนครินทร์
ง22212 คอมพิวเตอร์ 4 1-8,10 ครูอรอนงค์
ม.3 ง23101 การงานอาชีพ 5 1-6 ครูดำรงค์
7-8 ครูปัญญา
9-10 ครูทรงพล
ง23102 การงานอาชีพ 6 1-10. ครูโชติ
ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 1-8,10 ครูอรอนงค์
ง23212 คอมพิวเตอร์ 6 1-6 ครูบุปผา
7-8,10 ครูสกล
ง23201 การงานอาชีพเพิ่มเติม 1 3-8 ครูวรกิจ
ง23202 การงานอาชีพเพิ่มเติม 2 3-8 ครูพวงน้อย
ม.4 ง31101 การงานอาชีพ 1 (งานธุรกิจ) 1-10 ครูโสภิตา+ครูอริญชยา
ง31102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง) 1-10 ครูเสาวณี
ง31212 คอมพิวเตอร์ 2 1-10 ครูประยูร
ง31214 คอมพิวเตอร์ 4 1-9 ครูธนัญญาณ์
ง31216 คอมพิวเตอร์ 6 6 ครูอัครพงศ์
ม.5 ง32101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 1-10 ครูชนิดา
ง32102 การงานอาชีพ 4 (งานเกษตร) 1-10 ครูทรงพล
ง32212 คอมพิวเตอร์ 8 1-7 ครูลดาวรรณ
8-9 ครูอัครพงศ์
ง32214 คอมพิวเตอร์ 10 1-9 ครูธนัญญาณ์
ง32216 คอมพิวเตอร์ 12 6 ครูอัครพงศ์
ม.6 ง33102 การงานอาชีพ 6 1-6,8-12 ครูสกล
ง33212 คอมพิวเตอร์ 14 1-6,8,11,12 ครูลดาวรรณ
9-10 ครูประยูร
ง33214 คอมพิวเตอร์ 16 9-10 ครูประยูร
ง33201 การงานอาชีพเพิ่มเติม 1 8 ครูโชติ
ง33202 การงานอาชีพเพิ่มเติม 2 8 ครูดำรงค์
Share Button