รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
(นายชิตชัย ไชยรัตน์)

เบญจวรรณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
(นางเบญจวรรณ รุ่งป่าสัก)
manผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
(นายเกียรติศักดิ์ อินกองงาม)
สุทธิลักษณ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
(นางสุทธิลักษณ์ เคนโยธา)
วาสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
(นางสาววาสนา ถนอมสุทธิ์)
 ประนอม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สุขศึกษา พลศึกษา
(นายประนอม พุกสุริย์วงษ์)
 เสาวนี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(นางเสาวณี ดอกไม้)
 ปราศรัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศิลปะ
(นายปราศัย อยู่ดี)
 ศิรินญา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
(นางศิรินญา ธนัชกาญจน์)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ
(นางสาวสุนันทา กฤตโยภาส)
fm
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
(นางสาวอุทัยวรรณ ลำจรี)
ทศพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
(นายทศพล เปรี่ยมพิมาย)
manหัวหน้างานหลักสูตร
สถานศึกษา
(นายเกียรติศักดิ์ อินกองงาม)
พรพิมลหัวหน้างานวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอน
(นางสาวพรพิมล พูลรส)
เพชรรัตน์ หัวหน้างานวิจัย
คุณภาพการศึกษา
(นางเพชรรัตน์ พงษ์ประดิษฐ)
นครินทร์หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
(นายนครินทร์ สุกใส)
เยาวลักษ์หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
(นางเยาวลักษณ์ มิ่งขวัญ)
สุธาทิพย์
หัวหน้างานนิเทศ
การศึกษา
(นางสาวสุธาทิพย์ มะโนแจ่ม)
ศิริลักษ์
หัวหน้างานแนะแนว
การศึกษา
(นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์จันทร์หาญ)
ปราศรัย
หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการฯ
(นายปราศัย อยู่ดี)
อมรรัตน์ ช
หัวหน้างานส่งเสริมและประสาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบฯ
(นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์)
ณพล หัวหน้า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(นายก้องหล้า จันทะแก้ว)
สุภรณ์หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
และจัดสำมะโนนักเรียน
(นางสาวสุภรณ์ มั่นความดี)
อรอนงค์งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
(นางสาวอรอนงค์ สุขอุดม)
เยาวลักษ์งานห้องสมุดโรงเรียน
(นางเยาวลักษ์ มิ่งขวัญ)
manหัวหน้างานแผนงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
(นายทีปกร หาญวิสุทธิ์)

หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายใน
กลุ่มบริหารวิชาการ
(นางสาวจุฑารัตน์ นาคมาลี)

หัวหน้างานจัดทำข้อตกลง
การปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารวิชาการ
(นายวิภู ฝาเรือนดี)

fmหัวหน้างานพัสดุ
กลุ่มบริหาวิชาการ
(นางสาวอัครพร สีดี)
สุทธิลักษณ์ หัวหน้างานสอนพิเศษวันเสาร์
และสอนเสริมศักยภาพ
หัวหน้างานรับนักเรียน
(นางสุทธิลักษณ์ เคนโยธา)
อมรรัตน์ ชหัวหน้างานสอบภายนอก
(นางอมรัตน์ ชีพนุรัตน์)
บุปผาหัวหน้างานประกันคุณภาพ
(นางสาวบุปผา ไทยกิ่ง)
นครินทร์หัวหน้างานสารสนเทศ
(นายนครินทร์ สุกใส)

21/03/2560

Share Button