กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 Download
ท22102 ภาษาไทย 3 1.5 Download
ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 Download
ท31102 ภาษาไทย 2 1 Download
ท32102 ภาษาไทย 4 1 Download
ท33102 ภาษาไทย 6 1 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ท20201 บันเทิงไทย 0.5 Download
ท20202 วัยรุ่นนักเขียน 0.5 Download
ท21202 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 2 0.5 Download
ท30202 ปกรณัมพื้นฐานในการศึกษาวรรณคดีไทย 1 Download
ท30203 ศิลปะการอ่านเขียนเรียนร้อยกรอง 1 Download
ท30205 สื่อสารมวลชน 1 Download
ท30206 การเขียนเชิงวิชาการ 1 Download
ท31202 รู้คิดฝึกเขียน 1 Download
ท32202 พินิจวรรณคดี 2 1 Download 
ท33202 รู้รักษ์ภาษาไทย 2 1 Download

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 Download
ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 Download
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.0 Download
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.0 Download
ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 Download
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ค20201 คณิตศาสตร์เพื่อสายสุขภาพ 0.5 Download
ค20202 คณิตศาสตร์นวัตกรรม 0.5 Download
ค20203 คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้า 0.5 Download
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 Download
ค21206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 Download
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 Download
ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 Download
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 Download
ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 Download
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 Download
ค31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (E) 2.0 Download
ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 Download
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 Download
ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (E) 2.0 Download
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 Download
ค33204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (E) 2.0 Download
ค30201 ศิลปะการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 1.0 Download

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 Download
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 Download
ว23101 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 Download
ว31221 เคมี1 1.5 Download
ว33115 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 0.5 Download
ว21103 วิทยาการคำนวณ ม.1 1.0 Download
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 Download
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 1.0 Download
ว23103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 Download
ว30117 ฟิสิกส์ 1.0 Download
ว31111 วิทยาการคำนวณ 1.0 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ว20201 วิศวกรตัวน้อย 0.5 Download
ว20241 วิทยาศาสตร์เพื่อการเตรียมแพทย์ 0.5 Download
ว20242 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 0.5 Download
ว21286 STEM ในชีวิตประจำวัน 0.5 Download
ว22222 เคมีเบื้องต้น 2 1.0 Download
ว22284 โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 0.5 Download
ว23202 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 1.0 Download
ว23286 วิทยาศาสตร์คำนวณ 2 0.5 Download
ว30221 นิติวิทยาศาสตร์เคมี 1.0 Download
ว30241 ทักษะปฏิบัติการทางการแพทย์ ฯ 0.5 Download
ว30242 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1.0 Download
ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 Download
ว31211 ฟิสิกส์ 1 (E) 2.0 Download
ว31226 เคมี 1 (E) 1.5 Download
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 Download
ว31282 ระเบียบวิธีวิจัย 0.5 Download
ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 Download
ว32213 ฟิสิกส์3 (E) 2.0 Download
ว32223 เคมี 3 1.5 Download
ว32228 เคมี 3 (E) 1.5 Download
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 Download
ว32284 โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 2 0.5 Download
ว33225 เคมี 5 1.5 Download
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 Download
ว33286 วิทยาศาสตร์เสริมศักยภาพ 0.5 Download
ว20281 Create Publication 0.5 Download
ว20282 Youtuber ตัวน้อย 0.5 Download
ว20283 Basic Network 0.5 Download
ว21291 เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 1.0 Download
ว22291 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1.0 Download
ว23291 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1.0 Download
ว30281 I Robot 1.0 Download
ว30282 โครงสร้างข้อมูล 1.0 Download
ว30288 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับดิจิทัลมีเดีย 1.0 Download
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 Download
ว31291 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 Download
ว32292 การเขียนโปรแกรมเชิงประยุกต์ 1.0 Download
ว32294 การสร้างเว็บเพจ 1.0 Download
ว32296 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2.0 Download
ว33292 โครงงานเทคโนโลยี 1 1.0 Download
ว33294 โครงงานเทคโนโลยี 2 1.0 Download

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 Download
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 Download
ส22102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.5 Download
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 Download
ส23102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.5 Download
ส31102 สังคมศึกษา 1 1.0 Download
ส32102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.0 Download
ส32104 ประวัติศาสตร์ไทย 0.5 Download
ส33102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.0 Download
ส33104 ประวัติศาสตร์ 0.5 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ส30221 นิติศาสตร์เบื้องต้น 1.0 Download
ส30222 การเมืองการปกครองของไทย 1.0 Download
ส33203 ศาสนาสากล 1.0 Download

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 Download
พ21104 พลศึกษา 1 0.5 Download
พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 Download
พ22104 พลศึกษา 0.5 Download
พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 Download
พ23104 พลศึกษา 0.5 Download
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0.5 Download
พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
พ30202 ทักษะว่ายน้ำ 1.0 Download
พ31201 ส่งเสริมสุขภาพ 2 1.0 Download
พ31202 พลศึกษาเพิ่มเติม 2 1.0 Download
พ32202 พลศึกษา 0.5 Download
พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 Download

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 Download
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 Download
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 Download
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 Download
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 Download
อ32104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 Download
อ33106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
อ21202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2 0.5 Download
อ21212 English Literature 2 1.0 Download
อ21216 English for Enovation 1.0 Download
อ22202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 4 0.5 Download
อ22212 English Literature 4 1.0 Download
อ23202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 6 0.5 Download
อ23212 English Literature 6 1.0 Download
อ31202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2 0.5 Download
อ31204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 Download
อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 Download
อ32202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 4 0.5 Download
อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 Download
อ33202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 6 1.0 Download
อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 Download

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 Download
ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 Download
ศ32101 ศิลปะ (ดนตรีไทย) 0.5 Download
ศ32102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 Download
ศ33101 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 0.5 Download
ศ33102 ศิลปะ (ดนตรีสากล) 0.5 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ศ30203 จิตรกรรม 2 1.0 Download
ศ30204 การออกแบบ 2 1.0 Download
ศ30206 ศิลปะและการออกแบบ 2 1.0 Download
ศ30208 วิจิตรศิลป์ 2 1.0 Download
ศ30209 Portrait Photography 1.0 Download
ศ30210 Photography and Retouching 1.0 Download
ศ30213 วาดลายเส้นสร้างสรรค์ 1.0 Download
ศ30214 ทฤษฎีสีและการเขียนภาพสี 1.0 Download
ศ30223 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1.0 Download

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ง21102 การงานอาชีพ2(งานธุรกิจ) 0.5 Download
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 Download
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 Download
ง31102 การงานอาชีพ 1 0.5 Download
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 Download
ง32102 การงานอาชีพ4 (งานเกษตร) 0.5 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ง30272 การบัญชีเบื้องต้น 1.0 Download
ง30281 เขียนแบบเบื้องต้น 1.0 Download
ง30283 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1.0 Download
ง30286 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1.0 Download
ง30296 สิ่งประดิษฐ์งานเกษตร 1.0 Download
ง31262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 2 1.0 Download
ง31264 พฤติกรรมผู้บริโภค 1.0 Download
ง32266 บัญชี 2 1.0 Download

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ก22902 แนะแนว 0.5 Download
ก23902 แนะแนว 0.5 Download
ก32902 แนะแนว 0.5 Download
ก33902 แนะแนว 0.5 Download

 

Share Button