ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน
ม.1/1 36 ม.2/1 35 ม.3/1 45 ม.4/1 30 ม.5/1 28 ม.6/1 27
ม.1/2 36 ม.2/2 35 ม.3/2 45 ม.4/2 20 ม.5/2 12 ม.6/2 14
ม.1/3 38 ม.2/3 36 ม.3/3 43 ม.4/3 30 ม.5/3 37 ม.6/3 39
ม.1/4 36 ม.2/4 37 ม.3/4 44 ม.4/4 37 ม.5/4 38 ม.6/4 37
ม.1/5 35 ม.2/5 35 ม.3/5 43 ม.4/5 36 ม.5/5 32 ม.6/5 38
ม.1/6 35 ม.2/6 36 ม.3/6 45 ม.4/6 35 ม.5/6 36 ม.6/6 34
ม.1/7 34 ม.2/7 34 ม.3/7 41 ม.4/7 36 ม.5/7 32 ม.6/7 40
ม.1/8 34 ม.2/8 36 ม.3/8 42 ม.4/8 40 ม.5/8 32 ม.6/8 39
ม.1/9 33 ม.2/9 36 ม.3/9 36 ม.4/9 29 ม.5/9 37 ม.6/9 40
ม.1/10 34 ม.2/10 34 ม.3/10 36  ม.4/10 33 ม.5/10 35 ม.6/10 40
ม.1/11 20 ม.2/11 25 ม.3/11 30  ม.4/11 40 ม.5/11 33 ม.6/11 35
ม.1/12 18 ม.2/12 23 ม.3/12 31 ม.4/12 40 ม.5/12 25 ม.6/12 34
  389   402   481   406   377   414
ระดับชั้น ม.ต้น ระดับชั้น ม.ปลาย
ชั้น จำนวนห้อง จำนวนคน ชั้น จำนวนห้อง จำนวนคน
ม.1 12 489 ม.4 12 406
ม.2 12 402 ม.5 12 377
ม.3 12 481 ม.6 12 414
รวม 36 1272 รวม 36 1197
  ห้องเรียน จำนวนคน
ระดับชั้น ม.ต้น 36 1272
ระดับชั้น ม.ปลาย 36 1197
รวมจำนวนมีตัว 72 2469
*พักการเรียนและไปโครงการ AFS รวม 13
รวมนักเรียนตามทะเบียน 2482

 

Share Button