ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน
ม.1/1 35 ม.2/1 44 ม.3/1 40 ม.4/1 29 ม.5/1 27 ม.6/1 42
ม.1/2 34 ม.2/2 44 ม.3/2 41 ม.4/2 13 ม.5/2 14 ม.6/2 41
ม.1/3 37 ม.2/3 46 ม.3/3 40 ม.4/3 37 ม.5/3 39 ม.6/3 41
ม.1/4 36 ม.2/4 46 ม.3/4 40 ม.4/4 37 ม.5/4 37 ม.6/4 26
ม.1/5 37 ม.2/5 45 ม.3/5 42 ม.4/5 38 ม.5/5 38 ม.6/5 22
ม.1/6 37 ม.2/6 46 ม.3/6 39 ม.4/6 36 ม.5/6 34 ม.6/6 32
ม.1/7 36 ม.2/7 41 ม.3/7 40 ม.4/7 32 ม.5/7 41 ม.6/7 33
ม.1/8 36 ม.2/8 41 ม.3/8 35 ม.4/8 29 ม.5/8 39 ม.6/8 29
ม.1/9 36 ม.2/9 36 ม.3/9 37 ม.4/9 35 ม.5/9 42 ม.6/9 33
ม.1/10 34 ม.2/10 36 ม.3/10 37  ม.4/10 35 ม.5/10 39 ม.6/10 30 
ม.1/11 25 ม.2/11 30 ม.3/11  32  ม.4/11 35 ม.5/11 37 ม.6/11 26 
ม.1/12 23 ม.2/12 31 ม.3/12  30  ม.4/12 32 ม.5/12 32 ม.6/12 21 
  406   486   453   390   419   386
ระดับชั้น ม.ต้น ระดับชั้น ม.ปลาย
ชั้น จำนวนห้อง จำนวนคน ชั้น จำนวนห้อง จำนวนคน
ม.1 12 406 ม.4 12 490
ม.2 12 486 ม.5 12 419
ม.3 12 453 ม.6 12 386
รวม 36 1345 รวม 36 1165
  ห้องเรียน จำนวนคน
ระดับชั้น ม.ต้น 36 1345
ระดับชั้น ม.ปลาย 36 1195
รวมจำนวนมีตัว 72 2540
*พักการเรียนและไปโครงการ AFS รวม 8
รวมนักเรียนตามทะเบียน 2548

 

Share Button