ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน
ม.1/1 43 ม.2/1 40 ม.3/1 47 ม.4/1 28 ม.5/1 43 ม.6/1 44
ม.1/2 43 ม.2/2 39 ม.3/2 47 ม.4/2 45 ม.5/2 42 ม.6/2 41
ม.1/3 45 ม.2/3 40 ม.3/3 48 ม.4/3 39 ม.5/3 41 ม.6/3 35
ม.1/4 44 ม.2/4 42 ม.3/4 48 ม.4/4 38 ม.5/4 29 ม.6/4 36
ม.1/5 45 ม.2/5 42 ม.3/5 47 ม.4/5 39 ม.5/5 23 ม.6/5 34
ม.1/6 45 ม.2/6 43 ม.3/6 48 ม.4/6 35 ม.5/6 34 ม.6/6 29
ม.1/7 45 ม.2/7 39 ม.3/7 45 ม.4/7 40 ม.5/7 34 ม.6/7 31
ม.1/8 45 ม.2/8 39 ม.3/8 45 ม.4/8 40 ม.5/8 29 ม.6/8 29
ม.1/9 36 ม.2/9 37 ม.3/9 34 ม.4/9 40 ม.5/9 36 ม.6/9 44
ม.1/10 36 ม.2/10 37 ม.3/10 36  ม.4/10 39 ม.5/10 32    
ม.1/11 29 ม.2/11 35      ม.4/11 40 ม.5/11 29    
ม.1/12 30 ม.2/12 33      ม.4/12 39 ม.5/12 31    
  486   466   445   430   403   323
ระดับชั้น ม.ต้น ระดับชั้น ม.ปลาย
ชั้น จำนวนห้อง จำนวนคน ชั้น จำนวนห้อง จำนวนคน
ม.1 12 486 ม.4 12 430
ม.2 12 466 ม.5 12 403
ม.3 10 445 ม.6 9 323
รวม 30 1397 รวม 33 1156

 

 

 

 

 

  ห้องเรียน จำนวนคน
ระดับชั้น ม.ต้น 30 1397
ระดับชั้น ม.ปลาย 33 1156
รวมจำนวนมีตัว 72 2553
*พักการเรียนและไปโครงการ AFS รวม 6
รวมนักเรียนตามทะเบียน 2559

 


 

Share Button