ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนทวีธาภิเศกได้กำหนดช่วงเวลาของการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนชั้นเคลื่อน ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-2019) บัดนี้งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ดำเนินการประมวลผลการแก้ไขผลการเรียน และพิจารณาการเลื่อนชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วเพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2564 โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนและมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ฯ ปีการศึกษา 2564 ดังเอกสารที่แนบมาด้วย 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  >> Download

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  >> Download  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ) >> Download  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  >> Download   

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  >> Download  

หมายเหตุ  
1.สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ห้อง 1 และ 2 จะมีเป็นห้องเรียนเน้นวิทย์และคณิต ซึ่งจะมีการคละนักเรียนทั้ง 2 ห้องจากผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน
2.อ้างถึง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรณีการเรียนซ้ำชั้น คณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น เมื่อนักเรียนเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
          2.1. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาในระดับที่สูงขึ้น 
          2.2. ผู้เรียนมีผลการเรียน 0 ร. มส. เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น

Share Button
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *