นายประจวบ อินทรโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
ดร.นิพา ตรีเสถียรไพศาล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายชิตชัย ไชยรัตน์
รองผู้อำนวยการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

Share Button