นายณรงค์ คงสมปราชญ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายพัทธพงศ์  มนต์อรุณโจน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายชิตชัย ไชยรัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
และ กลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

Share Button