นายณรงค์ คงสมปราชญ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
ดร.นิพา ตรีเสถียรไพศาล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายพัทธพงศ์  มนต์อรุณโจน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายชิตชัย ไชยรัตน์
รองผู้อำนวยการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

Share Button