ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ คงสมปราชญ์
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
   
ประวัติการศึกษา : – ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดขุนทราย
  – ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัดจำปา
  – มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุทัย
  – มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
  – ปริญญาตรี (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  – ปริญญาโท (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการรับราชการ : – พ.ศ.2525 – 2530ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านหนองตะกู (นครราชสีมา)
  – พ.ศ.2530– 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (กรุงเทพมหานคร)
  – พ.ศ.2542 – 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ (สมุทรปราการ)
  – พ.ศ.2543– 2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา (กรุงเทพมหานคร)
  – พ.ศ.2547 – 2551 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา (กรุงเทพมหานคร)
  – พ.ศ.2551 – 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม (กรุงเทพมหานคร)
  – พ.ศ.2554– 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล (กรุงเทพมหานคร)
  – พ.ศ.2557 – 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม (กรุงเทพมหานคร)
  – พ.ศ.2560- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก (กรุงเทพมหานคร)
 
Share Button