บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
เนวิน หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเนวิน เศวตกิตติกุล
ค.บ. (พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิชาที่สอน : พลศึกษา (ตะกร้อ)
man นายสุพจน์ หิญชีระนันทน์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วิชาที่สอน : –
ประนอม นายประนอม พุกสุริย์วงษ์
กศ.บ. (พลศึกษา)
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วิชาที่สอน : สุขศึกษา
ณพล นายณพล เพ็งแป้น
ศศ.บ. (พลศึกษา)
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิชาที่สอน : พลศึกษา (แบดมินตัน) และสุขศึกษา
man นายสุรสิงห์ ผาเจริญ
ศษ.บ. (พลศึกษา)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : สุขศึกษา และพลศึกษา
นางสาวปรวรรณ แพนเกาะ
ศศ.บ. (พลศึกษา)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : พลศึกษา และสุขศึกษา
   
   
   

 

Share Button