บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวสุนันทา กฤตโยภาส
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน
สุภรณ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวสุภรณ์ มั่นความดี
รป.บ. (สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน และ ประวัติศาสตร์
สกาวรัตน์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวสกาวรัตน์ บรรณปัญญา
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน และ หน้าที่พลเมือง
นางสาวพงศ์พัชรา สัมพันธรัตน์
ค.บ. (บรรณารักษ์)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : สังคมศึกษาพื้นฐาน และ หน้าที่พลเมือง
สุวรรณา นางสุวรรณา อยู่เชื้อ
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
ก้่ิองหล้า  นายก้องหล้า จันทะแก้ว
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน
ชรินรัตน์  นางสาวชรินทร์รัตน์ พรมสิทธิ์
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน และหน้าที่พลเมือง
ปุณวรรณ นางสาวปุณณวรรณ นุ่มประสงค์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน กฎหมาย และหน้าที่พลเมือง
จุฑารัตน์ นางสาวจุฑารัตน์ นาคมาลี
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน :ประวัติศาสตร์
วิภู นายวิภู ฝาเรือนดี
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน และหน้าที่พลเมือง
สุพรรณี นางสาวสุพรรณี ภาคแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน และประวัติศาสตร์
นายพนธกร สุขประเสริฐ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน และประวัติศาสตร์
นางสาวจิราภรณ์ อัครเสนา
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน และประวัติศาสตร์
นายอรรถชัย  เรืองฤทธิ์
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน :สังคมศึกษาพื้นฐาน และประวัติศาสตร์

21/03/2560

Share Button