บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
fm หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวเมทิกา แสงวิรุณ
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : กิจกรรมแนะแนว
เยาวลักษ์ หัวหน้างานห้องสมุด
นางเยาวลักษณ์ มิ่งขวัญ
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน : ห้องสมุด
อมรรัตน์ ช หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา)
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
fm นางสาวจิราภา บุตรสีตะราช
กศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : กิจกรรมแนะแนว
fm นางสาวสรีวัน ศุภฤกษ์ชาติกุล
กศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : กิจกรรมแนะแนว

 

Share Button