บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ
กิตติกร หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายกิติกร พนัส
ศษ.บ. ( นาฎศิลป์ไทยศึกษา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : ศิลปะ (นาฏศิลป์)
เบญจวรรณ นางเบ็ญจวรรณ รุ่งป่าสัก
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน :นาฏศิลป์
ปราศรัย นายปราศรัย อยู่ดี
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน :ดนตรีไทย
นายจิรศักดิ์ รัตนภักดี นายจิรศักดิ์ รัตนภักดี
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน : ดนตรีสากล
fm นางสาวมณีกาณต์ บุญมี
ศษ.บ. (นาฎศิลป์ไทย)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : นาฏศิลป์
fm นางสาวประภัสสร เขมะวานิช
ศศ.บ. ( ดนตรีไทย)
กศ.บ. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : ดนตรีไทย
ชานนท์ นายชานนท์ กุลประดิษฐ์
ศศ.บ. (จิตรกรรม)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ทัศนศิลป์
อนุสิทธิ์ นายอนุสิษฐ์ มูลประมุข
ดศ.บ. (ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก)
ตำแหน่ง ครูผู้่ช่วย
วิชาที่สอน : ดนตรีไทย และดนตรีสากล
man นายกรัญยศ ขาวพราย
ศป.บ. (ประติมากรรม)
ตำแหน่ง ครูผู้่ช่วย
วิชาที่สอน : ทัศนศิลป์

 

Share Button