บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เพชรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเพชรรัตน์ พงษ์ประดิษฐ์
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ลัดดาวัลย์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวลัดดาวัลย์ บูรณะ

กศ.บ. (เคมี)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : เคมี
สุกัญญา รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวสุกัญญา อังก์สิริทรัพย์

ศษ.บ. (เคมี)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : เคมี
พชร รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายพชร นันทสกุลวิโรจน์

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน :วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


นครินทร์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายนครินทร์ สุกใส

ค.บ. (คอมพิวเตอร์การศึกษา)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : วิทยาการคำนวณ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทศพล นายทศพล เปรี่ยมพิมาย
ค.บ. (ฟิสิกส์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน :วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 
สุทธิลักษณ์ นางสุทธิลักษณ์ เคนโยธา
กศ.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม (ชีววิทยา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน : ชีววิทยา
นิตยา นางนิตยา เพ็ชรศรี
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : ฟิสิกส์
จิราวรรณ นางจิราวรรณ วงษ์แหวน
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน : โครงงานวิทยาศาสตร์ และ ฟิสิกส์
มัณฑนา นางมัณฑนา แยมสูงเนิน
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์)
ค.ม. (ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน :ฟิสิกส์ และ ระเบียบวิธีวิจัย
ณปภาพร นางสาวณปภาพร จันทร์ดวง
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)
กศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ ชีววิทยา
fm นางนิตยา เพ็ชรศรี
วท.บ. (ฟิสิกส์)
คำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน :ฟิสิกส์
ปวีณา นางประวีณา ดันนอก
ค.บ. ( ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : ฟิสิกส์
man นายเกียรติศักดิ์ อินกองงาม
ศษ.บ. (ชีววิทยา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน :วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
นายทีปกร  หาญวิสุทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
นางสาวพรพิมล เขียวปิง
ค.บ. (ชีววิทยา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน :ชีววิทยา
นางสาวรัตน์ชนัญญา เกตุมาลา
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี)
ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน :เคมี
นางสาวชมภูนุช จันทร์แสง
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน :วิทยาศาสตร์
นายพงศ์ เทพอัครพงศ์
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน :วิทยาศาสตร์
นางประยูร โอ่งเคลือบ
ค.บ.  (คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน :วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
นางสาวลดาวรรณ จิโรภาส
ค.บ. (คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์
บุปผา นางสาวบุปผา ไทยกิ่ง
ค.บ. (การจัดการทั่วไป)
ค.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน : วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
นายสกล ชุนถนอม
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน :คอมพิวเตอร์
นางสาวธนัญญาณ์ สมหวัง
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์
นางกฤษณา ลาละคร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์

นายมนต์สันต์ กองทิพย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์

 

 นางสาววรณัน กิตติ์ดำรงเดโช

วท.บ. (เคมี)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิชาที่สอน : เคมี

 

 นางสาวปภัสสร  สิมมา

(คอ.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์

นายอนุพงค์  คงสระ

(คอ.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิชาที่สอน : วิทยาการคำนวณ / คอมพิวเตอร์

 

Share Button