บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย
fm หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวอุทัยวรรณ ลำจรี
ค.บ. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
   
กนกศรี นางกนกศรี มิตรานนท์
ค.บ. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง ครู 
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
เขมณัฎฐ์ นางสาวเขมณัฎฐ์ สุวรรณวีระกำธร
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง ครู 
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
อัครพร นางสาวอัครพร สีดี
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
fm นางสรวงนภัส ชั้นโรจน์
ค.บ. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
man นายอดิพล แจ้งเจริญ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
man นายนพรัตน์ รัตนวิชัย
ค.บ. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
นางสาวชุติมา  ประยงค์
ค.บ. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
เพ็ญพักตร์ นางสาวเพ็ญพักตร์ พูลสาริกิจ
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
นายแก้วเตมีย์ 
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
นางสาวดวงดาว สาวาโย
ค.บ. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
   

 

Share Button