บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วาสนา หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาววาสนา ถนอมสุทธิ์
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
รำไพ นางรำไพ พุกสุริย์วงษ์
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
สุพรรณ นางสาวสุพรรณ ปานสีทอง
ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : ภาษาเยอรมัน
กาญจนา นางกาญจนา ประดับพงษา
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
ณภัทร นางสาวณภัทร กุลจิตติธร
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
จตุรภรณ์ นางสาวจตุรภรณ์ กล้าหาญ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
   
fm นางสาวอมรรัตน์ ประเสริฐเวศยากร
ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : ภาษาจีน
พีราพร นางสาวพีราพร ขยันสำรวจ
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาจีน
ทิพย์พาพร นางสาวทิพย์พาพร ธนะชาติวรกุล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
อมรรัตน์ อภ นางสาวอมรรัตน์ อภิโชคไชย
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
ธัญลักษณ์ นางสาวธัญลักษณ์ โพธิ์ช่วย
ศษ.บ. (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาจีน
fm นางสาวปภาดา ทองดีเลิศ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ

 
man นายภานุวัฒน์ แสงสิงห์
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
อมรรัตน์ พิ นางสาวอมรรัตน์ พิพัฒน์ภิญโญยศ
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาญี่ปุ่น
fm นางสาวยุพยงฐ์ สารวุฒิวรรณ
คบ. (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
man

นายภากร เข็มหนู

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ

   
   

 

Share Button