บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ศิรินญา หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางศิรินญา ธนัชกาญจน์

ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
    
ณัฐฐิกานต์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวณัฐฐิกานต์ ทองลาย
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวธีรดา หัดเจริญ
ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
นางสาวสุธาทิพย์ มะโนแจ่ม
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กศ.ม.  (คณิตศาสตร์)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิชาที่สอน :คณิตศาสตร์
ฉัฐมดี นางฉัฐมดี เมฆเมืองทอง
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.ม (บริหารการศึกษา)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
นางสาวปทุมวรรณ ดวงดาว
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
 พิสุทธิ์ศิลป์ นายพิสุทธิ์ศิลป์ โพธิอะ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
ไพสิท

นายไพศิษฐ์ เลิศล้ำวณิช

ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์

 มิ่ง
นายมิ่ง ขาวปลื้ม
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.ม. (บริหารการศึกษา)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
ธาริดา นางสาวธาริดา โชคนรนิธิ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
  นางสาวมนต์วลี สิทธิประเสริฐ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กศ.ม. วิทยาการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
อนุชิต

นายอนุชิต โฉมศรี

ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์

พิพากษา

นายพิพากษา บุญฤทธิ์

ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์

นางสาวชมพูนุท บัวเงิน
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
   นายเทพชา บารมี
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
นางสาวทิพย์สุดา กันทัศ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
  นายพิชญุตม์ มีเครือ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
   

 
Share Button