บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เสาวนี หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเสาวณี ดอกไม้
ค.บ.  (อุตสาหกรรมศิลป์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : การงานอาชีพ ม.4

   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางโสภิตา ไชยช่อฟ้า
ค.บ.  (ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : งานธุรกิจ ม.4
ทนงพล นายทรงพล สุภาศรี
ค.บ. (เกษตร)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : งานเกษตร ม.5
ปัญญา นายปัญญา แสงสว่าง
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน :งานช่าง ม.1
 อาลิดา  นางอาลิดา วังพฤกษ์
กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน : คหกรรม ม.2
 สุประดิษฐ์  นายสุประดิษฐ วังพฤกษ์
ศษ.บ. (อุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วิชาที่สอน :งานช่าง ม.2
นายสุภวัช เชาวน์เกษม
ศษ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน : คหกรรม ม.5
นางสาวสุธาสินี พรมทา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : อุตสหกรรมศิลป์ ม.4
นางสุปราณี ปิงยศ
บช.บ. (การบัญชี)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : การงานอาชีพ ธุรกิจ ม.1
   นางสาวกัญญณัช แจ่มแจ้ง
บธ.บ (บริหารธุรกิจ)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน : การงานอาชีพ ธุรกิจ ม.3

 

Share Button