ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2563


ตามที่โรงเรียนทวีธาภิเศกได้กำหนดช่วงเวลาของการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนชั้นเคลื่อน ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-2019)  โดยดำเนินการแก้ไขผลการเรียนระหว่างวันพฤหัสบดีที่7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บัดนี้งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ดำเนินการประมวลผลการแก้ไขผลการเรียน และพิจารณาการเลื่อนชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วเพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2563 โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารที่แนบมาด้วย 

ประกาศรายชื่อนร ชั้นเคลื่อน 2563.pdf

หมายเหตุ  อ้างถึง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรณีการเรียนซ้ำชั้น คณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น เมื่อนักเรียนเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาในระดับที่สูงขึ้น  
2. ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐ ร. มส. เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น

ตรวจสอบรายชื่อ

  1. รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  2. รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  3. ายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  4. รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Share Button
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *